Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Thế Chí, Hình đại Thế Chí Bồ Tát