VOUCHER NGÀY 25.7

Voucher:
– Voucher 0H – 23H59 25/07 (Mọi ngành hàng):
Mã AFFNGUI- Giảm 20K đơn từ 99K.
Mã AFFCO- Giảm 20% tối đa 30K đơn từ 99K.
Mã AFFTIEN- Giảm 20% tối đa 49K đơn từ 149K.
Mã AFFVIA- Giảm 15% tối đa 88K đơn từ 399K.

Voucher:
– Voucher 0H – 23H59 25/07 (Mọi ngành hàng):
Mã AFFCHOT – Giảm 30K đơn từ 99K.
Mã AFFDON- Giảm 48K đơn từ 249K.
Mã AFFDUE- Giảm 68K đơn từ 299K.
Mã AFFHUE- Giảm 88K đơn từ 399K.

VOUCHER CÓ HẠN, CHIA SẺ NHANH KẺO HẾT

Voucher: – Voucher 0H – 23H59 25/07 (Mọi ngành hàng): Mã AFFNGUI- Giảm 20K đơn từ 99K. Mã AFFCO- Giảm…