Dùng AI để dịch cả file tài liệu !!!

Doctranslate là cái tool mình nói tới
😲Nó dịch tài liệu mà giữ nguyên format, giữ nguyên format, giữ nguyên format- cái nào hay nhắc lại 3 lần.
😊Dịch được file tài liệu lớn, tài liệu mình bỏ tầm 100 trang nó dịch trong khoảng 2 phút
😊Nó cho dùng thử full option và giao diện dễ dùng-Tiện

Doctranslate là cái tool mình nói tới Nó dịch tài liệu mà giữ nguyên format, giữ nguyên format, giữ nguyên format-…