Hướng dẫn sử dụng CoinHive với node.js

Advertisemen


Đào tiền ảo Monero (XMR) sử dụng CoinHive từ node.js, bây giờ bạn có thể chạy trên đa nền tảng. dự án này không thuộc coinhive.com

Hướng dẫn cài đặt CoinHive với node.js:

  • npm install -g coin-hive

Sử Dụng:

const CoinHive = require('coin-hive');
(async () => {
  // Create miner
  const miner = await CoinHive('ZM4gjqQ0jh0jbZ3tZDByOXAjyotDbo00'); // CoinHive's Site Key
  // Start miner
  await miner.start();
  // Listen on events
  miner.on('found', () => console.log('Found!'))
  miner.on('accepted', () => console.log('Accepted!'))
  miner.on('update', data => console.log(`
    Hashes per second: ${data.hashesPerSecond}
    Total hashes: ${data.totalHashes}
    Accepted hashes: ${data.acceptedHashes}
  `));
  // Stop miner
  setTimeout(async () => await miner.stop(), 60000);
})();

Tuỳ Chỉnh:

Usage: coin-hive <site-key>

<site-key>: Your CoinHive Site Key

Options:

  --username        : tên đào coin
  --interval        Thời gian cập nhật (logs)
  --port            Cổng đào
  --host            Máy chủ sever
  --threads         Tốc độ đào
  --proxy           Proxy socket 5/4, for example: socks5://127.0.0.1:9050
  --puppeteer-url   URL where puppeteer will point to, by default is miner server (host:port)
  --miner-url       URL of CoinHive's JavaScript miner, can be set to use a proxy
  --pool-host       A custom stratum pool host, it must be used in combination with --pool-port
  --pool-port       A custom stratum pool port, it must be used in combination with --pool-hostAdvertisemen

Vấn Đề Bản Quyền: Hình ảnh, bài báo hoặc video tồn tại trên web đôi khi đến từ nhiều nguồn khác nhau của phương tiện truyền thông. Bản quyền thuộc sở hữu hoàn toàn của nguồn. Nếu có sự cố với điều này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi Liên Hệ.
Related Posts
Disqus Comments