Pwn/Exploit - Lỗi Tràn Bộ Đệm (Phần 1)

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin trình bày 1 chuỗi các bài chia sẻ và hướng dẫn về khai thác lỗi phần mềm (exploit/pwn). Trong nội dung bà...

Xin chào các bạn, hôm nay mình xin trình bày 1 chuỗi các bài chia sẻ và hướng dẫn về khai thác lỗi phần mềm (exploit/pwn). Trong nội dung bài viết mình có tham khảo từ cuốn sách Nghệ thuật tận dụng lỗi phần mềm – Tác giả Nguyễn Thành Nam và nhiều bài viết khác. Mình sẽ cố gắng diễn tả thật rõ ràng và cặn kẽ với mục đích giúp đỡ các bạn học sinh, sinh viên đến với pwn 1 cách dễ hiểu nhất mà mình có thể.

Đầu tiên ta cần nắm về stack

Stack: là một vùng bộ nhớ được hệ điều hành cấp phát sẵn cho chương trình khi nạp. Chương trình sẽ sử dụng vùng nhớ này để chứa các biến cục bộ ( local variable) và lưu lại quá trình gọi hàm, thực thi của chương trình.

Stack hoạt động theo nguyên tác vào sau ra trước ( Last In First Out). Thanh ghi ESP ( Stack Pointer) lưu địa chỉ đỉnh của stack. Trong kiến trúc Intel x86, mỗi một ô trong stack là 4 byte, tương ứng với 32 bit. Stack có 2 thao tác là PUSH và POP. PUSH sẽ đẩy 1 giá trị ô nhớ vào đỉnh của stack, đồng thời esp sẽ tự động tăng lên 1 ô nhớ. POP sẽ lấy ra 1 ô nhớ của đỉnh stack ra, đồng thời esp sẽ giảm giá trị xuống 1 ô nhớ.

Ví dụ:

Mã:
08048449 PUSH 0x08048580

0804844E CALL printf

08048453 ADD ESP, 0x10
Trước khi gọi hàm printf thì ta phải truyền vào tham số địa chỉ chuỗi cần in (PUSH 0x08048580) .

Cấu trúc một hàmMột hàm ( Function ) khi được biên dịch thì trình biên dịch sẽ tạo ra một hàm tương ứng gồm 3 phần:

Phần dẫn nhập ( prolog): là phần đầu của một hàm, có nhiệm vụ lưu trữ thông tin về vùng nhớ của hàm gọi và cấp phát bộ nhớ cho các biến nội bộ trước khi thân hàm được thực thi.

+ Thông thường phần dẫn nhập gồm 2 dòng lệnh chính là 1 dòng lệnh phụ như sau:

Mã:
PUSH        EBP

MOV EBP, ESP

SUB ESP, 0x20
+ Hai dòng lệnh đầu lưu giá trị của thanh ghi EBP vào stack, sau đó gán giá trị của ESP vào EBP. Lệnh thứ 3 dùng để cấp phát bộ nhớ cho stack, ở đây là 0x20 byte. Đây là phần bộ nhớ được cấp phát cho tất cả các biến nội bộ trong hàm. Như vậy giá trị của vùng nhớ này ( 0x20) phải lớn hơn hoặc bằng tổng độ lớn của các biến nội bộ. Biến nội bộ kiểu int thì sẽ được cấp phát 4 byte, kiểu char thì 1 byte. Kiểu short là 2 byte nhưng sẽ được cấp 4 byte để tối ưu hóa tốc độ truy cập ( mổi ô stack là 4 byte).

+ Trong vùng nhớ được cấp phát thì vùng nhớ của các biến nội bộ sẽ được cấp phát theo thứ tự các biến nội bộ xuất hiện trong code nguồn C.
Phần thân: là phần chính của hàm, bao gồm các lệnh thực hiện nhiệm vụ của hàm. Giá trị trả về của 1 hàm sẽ được lưu trong thanh ghi EAX. Trong thân hàm giá trị của thanh ghi EBP không thay đổi.

Phần kết thúc ( epilog): là phần cuối của hàm, có nhiệm vụ hủy bỏ vùng nhớ đã được cấp phát ở phần dẫn nhập đồng thời chuyển lại vùng nhớ của hàm gọi.

+ Cũng như phần dẫn nhập, phần kết thúc gồm 2 lệnh chính và 1 lệnh phụ:

Mã:
MOV     ESP, EBP

POP EBP

RET
+ Hai lệnh đầu tiên thực hiện tác vụ đảo của phần dẫn nhập. Gán giá trị EBP vào ESP. Sau đó khôi phục giá trị EBP đã được PUSH ở phần dẫn nhập về ( POP EBP). Hai lệnh này có thể thay bằng lệnh LEAVE. Lệnh RET sẽ thay đổi luồng điều khiển quay về hàm gọi.
Cấu trúc stack của 1 hàm:
[​IMG]


Trong 1 chương trình thì sẽ có nhiều hàm. Hàm lớn gọi hàm nhỏ. Giả sử ta đang ở trong 1 hàm lớn là hàm main, thì khi gọi 1 hàm nhỏ ở hàm lớn sẽ có các bước như sau:
  • Gán các biến đầu vào argv0, argv1 vào đỉnh của stack. Chương trình sẽ dùng các lệnh PUSH các biến vào đỉnh của stack hoặc dùng lệnh MOV esp, giá trị biến để gán vào stack.
  • Gán giá trị địa chỉ câu lệnh tiếp theo sau khi gọi hàm con vào stack. (saved eip)
Trong hàm nhỏ phần prolog sẽ lưu trữ giá trị ebp của hàm lớn vào stack (saved ebp) bằng lệnh PUSH ebp. Sau đó là lưu lại giá trị esp của hàm lớn thành ebp của hàm nhỏ bằng lệnh MOV ebp, esp. Và cấp phát vùng nhớ cho stack cho hàm con sử dụng bằng lệnh SUB esp, <độ dài vủng nhớ cấp phát>.

Phần epilog (phần kết thúc) thường kết thúc bằng 2 lệnh là leave và retn. Lệnh leave thực hiện 2 việc là MOV esp, ebp (gán giá trị esp về giá trị ebp ban đầu, thao tác này là thao tác lấy lại vùng nhớ đã cấp phát ở phần đầu hàm con) và việc thứ 2 là POP ebp ( lúc này esp đã bị gán về vị trí lưu saved ebp, nên lệnh này sẽ gán giá trị saved ebp vào thanh ghi ebp). Lệnh retn sẽ thực hiện POP eip, gán giá trị saved eip trong stack vào thanh ghi eip.
Tràn Bộ Đệm

Tràn bộ đệm là lỗi xảy ra khi dữ liệu xử lý (thường là dữ liệu nhập) dài quá giới hạn của vùng nhớ chứa nó. Tuy nhiên, nếu phía sau vùng nhớ này có chứa những dữ liệu quan trọng tới quá trình thực thi của chương trình thì dữ liệu dư có thể sẽ làm hỏng các dữ liệu quan trọng này. Tùy thuộc vào cách xử lý của chương trình đối với các dữ liệu quan trọng mà người tận dụng lỗi có thể điều khiển chương trình thực hiện tác vụ mong muốn.

– Thay đổi giá trị của biến:
[​IMG]

Hình stack1.c​


Dễ thấy chương trình trên khai báo 2 biến cookie và buf. Biến buf 16 byte và biến cookie kiểu int 4 byte. Giá trị biến buf được người dùng nhập vào. Chương trình in ra giá trị biến cookie lúc đầu khai báo, in ra địa chỉ vùng nhớ của biến buf và biến cookie. Sau đó so sánh giá trị biến cookie với 0x41424344. Nếu bằng nhau sẽ in ra “You win!!”. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải in ra dòng chữ đó.

Biên dịch chương trình : gcc –o stack1 stack1.c

Chạy thử chương trình:
[​IMG]
Hình: run stack1​


Chúng ta cùng phân tích quá trình nạp bộ nhớ của chương trình bằng edb:
[​IMG]
Hình: stack1 memory map​


Địa chỉ của biến buf là 0xbffff47c và địa chỉ của biến cookie là 0xbfff48c. Chúng ta theo dõi trong bảng bộ nhớ kế bên thì sẽ thấy được theo sơ đồ bộ nhớ thì khi ta nhập giá trị “aaaaaaaa” với độ dài 8 byte vào biến buf thì sẽ được ghi vào bộ nhớ từ trên xuống dưới. Do ta khai báo trong source code biến buff độ dài 16 byte, biến cookie kiểu int độ dài 4 byte. Do chúng ta không kiểm tra dữ liệu nhập vào nên nếu cố tình nhập vượt quá giá trị khai báo thì chúng ta dễ dàng ghi đè lên giá trị của biến cookie.

Như vậy chúng ta chỉ cần ghi đè lên biến cookie đúng giá trị 0x41424344 là sẽ thỏa mãn yêu cầu bài toán. Mã 0x41424344 khi chuyển qua string sẽ là DCBA. Cụ thể ta nhập vào 16 byte cho biến buf và 4 byte ghi đè lên biến cookie.

[​IMG]
Hình: stack1 exploited memory map

[​IMG]
Hình: stack1 exploited​


– Thay đổi luồng thực thi của chương trình

Khi một chương trình mắc phải lỗi tràn bộ đệm thì ngoài việc có thể thay đổi giá trị của các biến người ta còn có thể thay đổi được luồng thực thi của chương trình.

Chúng ta cùng xét đoạn code sau:

[​IMG]
Hình: stack2​


Đoạn code trên cũng tương tự như đoạn code của ví dụ trước. Tuy nhiên ta không thể giải như ví dụ 1 bởi vì giá trị 0x41000041 khi chuyển qua string là những ký tự không in được nên không thể nhập từ bàn phím.

Dùng lệnh objdump để phân tích mã hợp ngữ của chương trình. Ta chú ý hàm main:

[​IMG]
Hình: stack2 asm code​


Như ta đã biết thì khi gọi 1 hàm thì đầu tiên chương trình sẽ tạo 1 stack và lưu địa chỉ trả về vào như hình dưới đây :

[​IMG]
Hình: Stack contruct​


Như vậy ý tưởng của ta sẽ là dùng lỗi tràn bộ đệm để thay đổi giá trị EIP trả về sao cho giá trị con trỏ EIP trỏ về nơi ta mong muốn. Theo dõi hàm main ta thấy được ở địa chỉ 0804849a là lệnh compare so sánh với giá trị 1. Và địa chỉ 080484a8 là lệnh gọi hàm in ra màn hình. Tuy nhiên trước khi gọi hàm in ra màn hình ta phải truyền tham số cho hàm, ở đây là giá trị chuỗi ‘You win !!’. Như vậy ta cần trỏ con trỏ EIP về giá trị 080484a1.

Lời gọi hàm check có địa chỉ là 08048491. Như vậy EIP trả về của hàm check sẽ là 080484a6.

Chúng ta theo dõi bảng stack của hàm check :

[​IMG]
Hình 2-9: Stack check func​


Đếm từ nơi bắt đầu biến buf ta dễ thấy cần 8*4=32 byte và 4 byte ghi đè giá trị EIP trả về. Như vậy chúng ta khai thác như sau:

[​IMG]
Hình: stack2 exploited​


Một số lưu ý:

- Hiện nay các trình biên dịch đều có các tính năng bảo mật như: ASLR (ngẫu nhiên hóa sơ đồ không gian địa chỉ - Address space layout randomization), NX ( No eXcute: không cho thực thi shellcode lưu trong stack), canary (gán 1 giá trị random vào trước saved ebp, nếu giá trị này thay đổi khi ta tràn bộ đệm thì chương trình sẽ stop), …

- Disable ASLR: echo 0 > /proc/sys/kernel/randomize_va_space

+ 0 : Disable ASLR. This setting is applied if the kernel is booted with the norandmaps boot parameter.

+ 1 : Randomize the positions of the stack, virtual dynamic shared object (VDSO) page, and shared memory regions. The base address of the data segment is located immediately after the end of the executable code segment.

+ 2 : Randomize the positions of the stack, VDSO page, shared memory regions, and the data segment. This is the default setting.

- gcc -fno-stack-protector -z execstack classic.c -o classic : đây là câu lệnh biên dịch chương trình để tắt canary và tắt cờ NX (No eXcute)

- socat TCP-LISTEN:2323,reuseaddr,fork EXEC:"./sftp" : Lệnh này sẽ chạy binary ./sftp dưới mô hình client-server. Như vậy ta có thể tương tác với chương trình từ các máy khác bằng lệnh nc ip port hoặc lập trình socket.

- ndisasm -b 32 filename > filename.asm : Lệnh này sẽ chuyển các mã trong filename thành code asm.

- msfvenom -p linux/x86/exec CMD="/bin/cat flag.txt" -a x86 -b '\x00' -f python : Lệnh này sẽ tạo ra 1 shellcode thực thi lệnh CMD, tham số -b là các bad character cần tránh xuất hiện trong shellcode

- Một số shellcode /bin/sh mình thường dùng:

+ shell linux 64:
Mã:
27 code = "\x31\xc0\x48\xbb\xd1\x9d\x96\x91\xd0\x8c\x97\xff\x48\xf7\xdb\x53\x54\x5f\x99\x52\x57\x54\x5e\xb0\x3b\x0f\x05"
+ shell linux 32:
Mã:
code32 = '\x6a\x0b\x58\x99\x52\x66\x68\x2d\x70\x89\xe1\x52\x6a\x68\x68\x2f\x62\x61\x73\x68\x2f\x62\x69\x6e\x89\xe3\x52\x51\x53\x89\xe1\xcd\x80'
- payload = shellcode.ljust(200,'A') : đây là 1 lệnh trong python, nó sẽ tự động tạo 1 chuỗi độ dài 200, với phần shellcode được đặt ở bên trái của chuỗi, những giá trị còn lại trong chuỗi sẽ là những ký tự A

COMMENTS

Tên

.:: Connect Trojan ::.,111,.htaccess,2,0-day,3,10000+ Latest Carding Dorks 2020 and 2021,1,2017,2,Add-on,16,Affiliate,1,Anotador,1,AutoIT,17,BackDoor,1,Bán Sách,13,banhangonline,1,Bảo Mật,206,Bất Động Sản Tại Tiền Giang,5,Bestsellers,13,Binder,1,blog,31,Blogger,4,Blogger Template,1,Botnet,3,Brute,1,Bug Bounty,1,Bypass,11,camera,1,ceh,1,Châu Tinh Trì,2,Checked,6,Chrome,21,Code,5,coin hive,1,Coin-Hive,2,CoinHive,1,Connect Trojan,342,Connect Trojan ::.,1,Cổ Tích,2,Crack,3,Crypto,5,CSRF,5,CSS,2,Cuộc Sống,1,Dau tu,8,DDoS,6,Designer,1,Dich vụ,1,DNS,4,Download,2,du-an,3,DVD LUMION Tiếng Việt của anh Dũng Già Pro,1,Đam Mỹ,1,điện,1,Đồ Họa,215,Đô Thị,16,e11.me,1,ebook,19,ebook free,295,eBook Phệ Hồn Nghịch Thiên,1,eBook Thịnh Thế Địch Phi,1,Encrypt,1,Encryption,1,epub,76,epub [Tiên hiệp],1,ET-Logger,1,exploit,23,Exploitation,1,Extractor,2,facebook,69,FireFox,15,Flood,2,Forensic,7,full prc,2,game,177,Gerador,3,Gerenciador,1,Get Root,3,GHDB,3,Giả Tưởng,1,giaitri,1,Google,15,H&Y Shop,2,Hacker,3,Hacking,16,Hacking and Security,6,Hacking Tools,36,Hành Động,3,He Thong Site Phim,25,Hijacking,6,Hình Sự,1,hivecoin.hive coin,1,Hỏi Xoáy Đáp Xoay Trên VTV3,1,HTML,1,https,1,Huyền Ảo,92,Hướng dẫn Internet cơ bản,1,IFTTT,703,Imgur,2,Infographic,1,Information Disclosure,1,Internet Explorer,3,IT News,39,J2TeaM,29,J2TeaM Tools,9,JavaScript,6,Javascript Injection,3,Juno_okyo's Blog,23,Khóa Học,61,Khóa Học kiếm tiền online với accesstrade,5,khoá học miễn phí,28,Khóa học Photoshop,19,Khóa học sử dụng mã độc và phòng chống mã độc,2,Khoa Huyễn,6,khuyến mãi,16,kiemhiep,9,Kiếm Hiệp,20,Kiếm Tiền MMO,40,kiếm tiền rút gọn link,1,KilerRat,1,Kinh Dị,24,Kinh Dị - Ma,4,Kinh Doanh,73,kinhdi,1,kinhdoanh,5,KRACK Attacks,1,Lãng mạn,1,lazada,1,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,Lập trình,2,Lịch Sử,5,Linux,1,Local Attack,2,Logins/Cadastro,1,Lỗi Web,1,Lược Sử Hacker,2,Mã Giảm Giá,2,Mã Hóa,48,Malware,3,Master-Code,31,Máy Tính,1,Metasploit,2,Microsoft,4,mobile hacking,2,monero,1,Movie,25,MySQL,1,NEW PRODUCTS,19,NGHỆ THUẬT ẨN MÌNH,13,ngontinh,10,Ngôn Tình,151,nhà đất,1,Nhà Đất Gò Công,1,Nhân Vật Lịch Sử,2,Nhật Bản,1,Nhựt Trường Group,1,NjRat,5,Nước,1,open redirect,1,Oracle,1,Path Disclosure,2,pdf,76,Pen-Test,6,Pentest Box,9,Phan mem Internet,1,phanmem,23,phanmemdienthoai,3,phanmemmaytinh,10,phần mềm,12,Phim 18,2,Phim 2012,1,Phim 3D,1,Phim Âm Nhạc,2,Phim Bộ,39,Phim Chiến Tranh,5,Phim Dã Sử - Cổ Trang,6,Phim Đài Loan,6,Phim Đề Cử,4,Phim Hài Hước,26,Phim Hàn Quốc,33,Phim HD Chất Lượng Cao,5,Phim Hoạt Hình,2,Phim Hot,1,Phim Hồng Kông,20,Phim HQ,2,Phim Kinh Dị,8,Phim lẻ,4,Phim Mới 2011,2,Phim Mới 2012,1,Phim Mới 2015,1,Phim Nhật Bản,4,Phim SD,3,Phim Thái Lan,6,Phim Thần Thoại,4,Phim Tình Cảm,35,Phim Trung Quốc,37,Phim Truyền Hình,19,Phim Viễn Tưởng,1,Phim Võ Thuật,36,Phim Xã Hội Đen,1,Phishing,5,PHP,16,Plugin,1,Port,1,post mẫu,1,prc,77,Programming,15,Python,1,Quảng Cáo,1,rat,457,Recovery,3,Remote Code Execution,1,Remote Desktop,1,Reverse Engineering,6,review,3,rút gọn link,1,sach,49,Sách,41,Sách Nghệ Thuật Sống,12,sách nói,1,Sách Tâm Linh,1,Sách Tiếng Anh,2,sachiep,2,sachnoi,1,Sản Phẩm,1,Sắc Hiệp,16,Scam,1,Scanner,10,Security,66,SEO,5,share,1,Shell,5,shop,1,Social Engineering,4,Software,22,Source Unity,1,SQL injection,21,Sức Khỏe,1,Symlink,3,Tài Chính,1,Tài chính cá nhân,2,Tài Liệu,1,Tản mạn,7,Taudio,2,Tâm lý xã hội,1,tấn công,1,Testador,1,Thái Lan,2,Tham Khảo,3,thamkhao,11,them,1,Thiệp Cưới,1,Thiết Kế Web,33,Thời Trang,2,Thủ Thuật Hacking,53,Thuyết Minh,1,tienhiep,5,Tiên Hiệp,123,Tiểu Thuyết,94,tiki,3,TIL,8,Tin Tức,53,Tips,39,tool,3,Tool Hack,14,Tools,9,Tổng Hợp,1,Tricks,26,Trinh thám,1,trojan original,48,Trọng sinh,11,Trộm mộ,1,Trung Quốc,1,Truyện,3,Trương Định,110,Tu Chân,2,TUTORIALS,124,Twitter,1,Ung_Dung,4,Upload,1,usb,1,vanhoc,11,văn học,6,vBulletin,7,video,16,Vietsub,1,Việt Nam,4,Virus,4,Võ Thuật,3,Võng Du,5,Vulnerability,19,Web Developer,15,webmau,5,WHMCS,3,WiFi,2,wiki lỗi máy tinh,1,wiki lỗi NTG,3,Windows,12,WordPress,43,Write-up,11,XSS,16,Yahoo,1,yeah1offer,1,youtube,11,
ltr
item
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí: Pwn/Exploit - Lỗi Tràn Bộ Đệm (Phần 1)
Pwn/Exploit - Lỗi Tràn Bộ Đệm (Phần 1)
https://whitehat.vn/image/xenforo_image/14899399531.png
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí
https://www.nhuttruong.com/2017/05/pwnexploit-loi-tran-bo-em-phan-1.html
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/2017/05/pwnexploit-loi-tran-bo-em-phan-1.html
true
7607280272436897486
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content