Giới thiệu về điều tra thông tin số – Phần 1

Điều tra thông tin số hay điều tra số là quá trình xác định và thu thập bằng chứng số từ bất kỳ môi trường nào, đồng thời bảo vệ tính toàn v...

Điều tra thông tin số hay điều tra số là quá trình xác định và thu thập bằng chứng số từ bất kỳ môi trường nào, đồng thời bảo vệ tính toàn vẹn của chứng cứ phục vụ quá trình kiểm tra và báo cáo. Bằng chứng số có thể được định nghĩa là sự kết hợp giữa các yếu tố của pháp luật và khoa học máy tính để thu thập và phân tích dữ liệu từ các hệ thống máy tính, mạng, truyền thông không dây và các thiết bị lưu trữ…
Các bước của Điều tra số:
Các bước của Điều tra số
► Phản ứng và xác định sự cố
Đầu tiên cần phải thực hiện khảo sát và điều tra để hiểu được bản chất của vụ việc. Sau đó, cần xác định nguồn gốc bên trong của những dữ liệu liên quan và lập kế hoạch thu thập dữ liệu để đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu cũng như đảm bảo khả năng sẵn sàng truy cập vào dữ liệu.
► Bảo quản và thu thập
Dữ liệu phải được bảo quản để tránh bị phá huỷ hoặc gặp phải các sự cố bất ngờ khác và cần có báo cáo chi tiết cho các thông tin đã được thu thập. Bao gồm: Hình ảnh của các ổ cứng vật lý, RAID, bộ nhớ vật lý được duy trì và ghi tài liệu theo mẫu chuẩn. Môi trường và phương tiện điều tra cho việc lưu trữ các bằng chứng số cũng cần được bảo quản tốt.
► Xử lý và phân tích
Phân tích chi tiết dữ liệu được thực hiện để xác định tính chính xác của các sự kiện đã xảy ra trong vụ việc và phát hiện được nguyên nhân từ những hành vi này. Các phân tích phải có khả năng xác định các tệp tin đã bị xoá và khôi phục chúng.
► Lập báo cáo
Báo cáo về các phát hiện cần có bằng chứng và đề xuất các biện pháp khắc phục. Trong bước này, các phân tích cần được xác minh bằng cách sử dụng kết hợp nhiều công cụ và sử dụng kỹ thuật giả định. Báo cáo phải được kiểm tra chéo để tìm ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào và phải duy trì được tính chính xác.

Kiến thức cơ bản về Windows Registry

Windows Registry là gì ?
Windows registry là một cơ sở dữ liệu phân cấp dùng để lưu trữ các thông tin cần thiết về cấu hình hệ thống cho nhiều người dùng, ứng dụng và thiết bị. Registry xuất hiện ở hệ điều hành Windows 95 và từ đó nó cũng được sử dụng cho mọi hệ điều hành Windows. Registry thay thế các tệp tin cấu hình được sử dụng trong hệ điều hành MS-DOS, ví dụ như tệp tin config.sys và autoexec.bat. Registry cũng thay thế các tệp tin khởi tạo dựa trên các tệp tin đuôi .ini được sử dụng trong các phiên bản DOS. Registry được sử dụng bởi nhân hệ điều hành, giao diện người dùng, các thiết bị, dịch vụ và các ứng dụng khác chạy trên hệ điều hành.
Cấu trúc của Windows Registry
Windows Registry được miêu tả như một hệ thống tệp tin thống nhất, mặc dù có chứa 5 thư mục phân cấp chính. Năm thư mục chính này được gọi là “HIVE” và bắt đầu bằng từ khoá HKEY. Mỗi một thư mục này bao gồm nhiều key  có chứa giá trị và mỗi key bao gồm nhiều key con. Giá trị của các key được xác định duy nhất và là giá trị liên quan đến hệ điều hành hoặc các ứng dụng phụ thuộc và giá trị đó.
Cấu trúc của Windows Registry
Một số thành phần chính
► HKEY_CLASSES_ROOT (viết tắt là HKCR)
Thành phần này lưu thông tin về các chương trình khi các chương trình này được thực thi trong Windows Explorer. Khóa này cũng chứa thông tin về các shortcut, điều khiển kéo-thả và giao diện người dùng.
► HKEY_CURRENT_USER (viết tắt là HKCU)
Thành phần này lưu thông tin về cấu hình tài khoản người dùng hiện tại đăng nhập vào hệ thống. Các dữ liệu liên quan đến màu sắc, thiết lập ứng dụng Control Panel và thư mục người dùng. Các bí danh/tên khác cho từng nhánh người dùng cụ thể có thể được tìm thấy trong khoá chính sau: HKEY_USERS
►HKEY_LOCAL_MACHINE (viết tắt là HKLM)
Thành phần này lưu thông tin phần cứng máy tính như thông tin hệ điều hành đang chạy. Bao gồm một danh sách các phần cứng của hệ thống và các cấu hình chung của các phần cứng và ứng dụng được cài đặt.
► HKEY_USERS (viết tắt là HKU)
Thành phần này lưu thông tin cấu hình của về thông tin người dùng đầy đủ trên hệ thống, liên quan đến cấu hình ứng dụng và thiết lập hình ảnh.
► HKEY_CURRENT_CONFIG (viết tắt là HCU)
Thành phần này lưu thông tin về cấu hình hiện tại của hệ thống.
Điều tra thông tin số hay điều tra số là quá trình xác định và thu thập bằng chứng số từ bất kỳ môi trường nào, đồng thời bảo vệ tính toàn vẹn của chứng cứ phục vụ quá trình kiểm tra và báo cáo. Bằng chứng số có thể được định nghĩa là sự kết hợp giữa các yếu tố của pháp luật và khoa học máy tính để thu thập và phân tích dữ liệu từ các hệ thống máy tính, mạng, truyền thông không dây và các thiết bị lưu trữ…
Các bước của Điều tra số:
Các bước của Điều tra số
► Phản ứng và xác định sự cố
Đầu tiên cần phải thực hiện khảo sát và điều tra để hiểu được bản chất của vụ việc. Sau đó, cần xác định nguồn gốc bên trong của những dữ liệu liên quan và lập kế hoạch thu thập dữ liệu để đảm bảo sự riêng tư của dữ liệu cũng như đảm bảo khả năng sẵn sàng truy cập vào dữ liệu.
► Bảo quản và thu thập
Dữ liệu phải được bảo quản để tránh bị phá huỷ hoặc gặp phải các sự cố bất ngờ khác và cần có báo cáo chi tiết cho các thông tin đã được thu thập. Bao gồm: Hình ảnh của các ổ cứng vật lý, RAID, bộ nhớ vật lý được duy trì và ghi tài liệu theo mẫu chuẩn. Môi trường và phương tiện điều tra cho việc lưu trữ các bằng chứng số cũng cần được bảo quản tốt.
► Xử lý và phân tích
Phân tích chi tiết dữ liệu được thực hiện để xác định tính chính xác của các sự kiện đã xảy ra trong vụ việc và phát hiện được nguyên nhân từ những hành vi này. Các phân tích phải có khả năng xác định các tệp tin đã bị xoá và khôi phục chúng.
► Lập báo cáo
Báo cáo về các phát hiện cần có bằng chứng và đề xuất các biện pháp khắc phục. Trong bước này, các phân tích cần được xác minh bằng cách sử dụng kết hợp nhiều công cụ và sử dụng kỹ thuật giả định. Báo cáo phải được kiểm tra chéo để tìm ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào và phải duy trì được tính chính xác.

Kiến thức cơ bản về Windows Registry

Windows Registry là gì ?
Windows registry là một cơ sở dữ liệu phân cấp dùng để lưu trữ các thông tin cần thiết về cấu hình hệ thống cho nhiều người dùng, ứng dụng và thiết bị. Registry xuất hiện ở hệ điều hành Windows 95 và từ đó nó cũng được sử dụng cho mọi hệ điều hành Windows. Registry thay thế các tệp tin cấu hình được sử dụng trong hệ điều hành MS-DOS, ví dụ như tệp tin config.sys và autoexec.bat. Registry cũng thay thế các tệp tin khởi tạo dựa trên các tệp tin đuôi .ini được sử dụng trong các phiên bản DOS. Registry được sử dụng bởi nhân hệ điều hành, giao diện người dùng, các thiết bị, dịch vụ và các ứng dụng khác chạy trên hệ điều hành.
Cấu trúc của Windows Registry
Windows Registry được miêu tả như một hệ thống tệp tin thống nhất, mặc dù có chứa 5 thư mục phân cấp chính. Năm thư mục chính này được gọi là “HIVE” và bắt đầu bằng từ khoá HKEY. Mỗi một thư mục này bao gồm nhiều key  có chứa giá trị và mỗi key bao gồm nhiều key con. Giá trị của các key được xác định duy nhất và là giá trị liên quan đến hệ điều hành hoặc các ứng dụng phụ thuộc và giá trị đó.
Cấu trúc của Windows Registry
Một số thành phần chính
► HKEY_CLASSES_ROOT (viết tắt là HKCR)
Thành phần này lưu thông tin về các chương trình khi các chương trình này được thực thi trong Windows Explorer. Khóa này cũng chứa thông tin về các shortcut, điều khiển kéo-thả và giao diện người dùng.
► HKEY_CURRENT_USER (viết tắt là HKCU)
Thành phần này lưu thông tin về cấu hình tài khoản người dùng hiện tại đăng nhập vào hệ thống. Các dữ liệu liên quan đến màu sắc, thiết lập ứng dụng Control Panel và thư mục người dùng. Các bí danh/tên khác cho từng nhánh người dùng cụ thể có thể được tìm thấy trong khoá chính sau: HKEY_USERS
►HKEY_LOCAL_MACHINE (viết tắt là HKLM)
Thành phần này lưu thông tin phần cứng máy tính như thông tin hệ điều hành đang chạy. Bao gồm một danh sách các phần cứng của hệ thống và các cấu hình chung của các phần cứng và ứng dụng được cài đặt.
► HKEY_USERS (viết tắt là HKU)
Thành phần này lưu thông tin cấu hình của về thông tin người dùng đầy đủ trên hệ thống, liên quan đến cấu hình ứng dụng và thiết lập hình ảnh.
► HKEY_CURRENT_CONFIG (viết tắt là HCU)
Thành phần này lưu thông tin về cấu hình hiện tại của hệ thống.
http://securitydaily.net/gioi-thieu-ve-dieu-tra-thong-tin-phan-1/

COMMENTS

Tên

.:: Connect Trojan ::.,111,.htaccess,2,0-day,3,10000+ Latest Carding Dorks 2020 and 2021,1,2017,2,Add-on,16,Affiliate,1,Anotador,1,AutoIT,17,BackDoor,1,Bán Sách,13,banhangonline,1,Bảo Mật,206,Bất Động Sản Tại Tiền Giang,5,Bestsellers,13,Binder,1,blog,31,Blogger,4,Blogger Template,1,Botnet,3,Brute,1,Bug Bounty,1,Bypass,11,camera,1,ceh,1,Châu Tinh Trì,2,Checked,6,Chrome,21,Code,5,coin hive,1,Coin-Hive,2,CoinHive,1,Connect Trojan,342,Connect Trojan ::.,1,Cổ Tích,2,Crack,3,Crypto,5,CSRF,5,CSS,2,Cuộc Sống,1,Dau tu,8,DDoS,6,Designer,1,Dich vụ,1,DNS,4,Download,2,du-an,3,DVD LUMION Tiếng Việt của anh Dũng Già Pro,1,Đam Mỹ,1,điện,1,Đồ Họa,215,Đô Thị,16,e11.me,1,ebook,19,ebook free,295,eBook Phệ Hồn Nghịch Thiên,1,eBook Thịnh Thế Địch Phi,1,Encrypt,1,Encryption,1,epub,76,epub [Tiên hiệp],1,ET-Logger,1,exploit,23,Exploitation,1,Extractor,2,facebook,69,FireFox,15,Flood,2,Forensic,7,full prc,2,game,177,Gerador,3,Gerenciador,1,Get Root,3,GHDB,3,Giả Tưởng,1,giaitri,1,Google,15,H&Y Shop,2,Hacker,3,Hacking,16,Hacking and Security,6,Hacking Tools,36,Hành Động,3,He Thong Site Phim,25,Hijacking,6,Hình Sự,1,hivecoin.hive coin,1,Hỏi Xoáy Đáp Xoay Trên VTV3,1,HTML,1,https,1,Huyền Ảo,92,Hướng dẫn Internet cơ bản,1,IFTTT,703,Imgur,2,Infographic,1,Information Disclosure,1,Internet Explorer,3,IT News,39,J2TeaM,29,J2TeaM Tools,9,JavaScript,6,Javascript Injection,3,Juno_okyo's Blog,23,Khóa Học,61,Khóa Học kiếm tiền online với accesstrade,5,khoá học miễn phí,28,Khóa học Photoshop,19,Khóa học sử dụng mã độc và phòng chống mã độc,2,Khoa Huyễn,6,khuyến mãi,16,kiemhiep,9,Kiếm Hiệp,20,Kiếm Tiền MMO,40,kiếm tiền rút gọn link,1,KilerRat,1,Kinh Dị,24,Kinh Dị - Ma,4,Kinh Doanh,73,kinhdi,1,kinhdoanh,5,KRACK Attacks,1,Lãng mạn,1,lazada,1,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,Lập trình,2,Lịch Sử,5,Linux,1,Local Attack,2,Logins/Cadastro,1,Lỗi Web,1,Lược Sử Hacker,2,Mã Giảm Giá,2,Mã Hóa,48,Malware,3,Master-Code,31,Máy Tính,1,Metasploit,2,Microsoft,4,mobile hacking,2,monero,1,Movie,25,MySQL,1,NEW PRODUCTS,19,NGHỆ THUẬT ẨN MÌNH,13,ngontinh,10,Ngôn Tình,151,nhà đất,1,Nhà Đất Gò Công,1,Nhân Vật Lịch Sử,2,Nhật Bản,1,Nhựt Trường Group,1,NjRat,5,Nước,1,open redirect,1,Oracle,1,Path Disclosure,2,pdf,76,Pen-Test,6,Pentest Box,9,Phan mem Internet,1,phanmem,23,phanmemdienthoai,3,phanmemmaytinh,10,phần mềm,12,Phim 18,2,Phim 2012,1,Phim 3D,1,Phim Âm Nhạc,2,Phim Bộ,39,Phim Chiến Tranh,5,Phim Dã Sử - Cổ Trang,6,Phim Đài Loan,6,Phim Đề Cử,4,Phim Hài Hước,26,Phim Hàn Quốc,33,Phim HD Chất Lượng Cao,5,Phim Hoạt Hình,2,Phim Hot,1,Phim Hồng Kông,20,Phim HQ,2,Phim Kinh Dị,8,Phim lẻ,4,Phim Mới 2011,2,Phim Mới 2012,1,Phim Mới 2015,1,Phim Nhật Bản,4,Phim SD,3,Phim Thái Lan,6,Phim Thần Thoại,4,Phim Tình Cảm,35,Phim Trung Quốc,37,Phim Truyền Hình,19,Phim Viễn Tưởng,1,Phim Võ Thuật,36,Phim Xã Hội Đen,1,Phishing,5,PHP,16,Plugin,1,Port,1,post mẫu,1,prc,77,Programming,15,Python,1,Quảng Cáo,1,rat,457,Recovery,3,Remote Code Execution,1,Remote Desktop,1,Reverse Engineering,6,review,3,rút gọn link,1,sach,49,Sách,41,Sách Nghệ Thuật Sống,12,sách nói,1,Sách Tâm Linh,1,Sách Tiếng Anh,2,sachiep,2,sachnoi,1,Sản Phẩm,1,Sắc Hiệp,16,Scam,1,Scanner,10,Security,66,SEO,5,share,1,Shell,5,shop,1,Social Engineering,4,Software,22,Source Unity,1,SQL injection,21,Sức Khỏe,1,Symlink,3,Tài Chính,1,Tài chính cá nhân,2,Tài Liệu,1,Tản mạn,7,Taudio,2,Tâm lý xã hội,1,tấn công,1,Testador,1,Thái Lan,2,Tham Khảo,3,thamkhao,11,them,1,Thiệp Cưới,1,Thiết Kế Web,33,Thời Trang,2,Thủ Thuật Hacking,53,Thuyết Minh,1,tienhiep,5,Tiên Hiệp,123,Tiểu Thuyết,94,tiki,3,TIL,8,Tin Tức,53,Tips,39,tool,3,Tool Hack,14,Tools,9,Tổng Hợp,1,Tricks,26,Trinh thám,1,trojan original,48,Trọng sinh,11,Trộm mộ,1,Trung Quốc,1,Truyện,3,Trương Định,110,Tu Chân,2,TUTORIALS,124,Twitter,1,Ung_Dung,4,Upload,1,usb,1,vanhoc,11,văn học,6,vBulletin,7,video,16,Vietsub,1,Việt Nam,4,Virus,4,Võ Thuật,3,Võng Du,5,Vulnerability,19,Web Developer,15,webmau,5,WHMCS,3,WiFi,2,wiki lỗi máy tinh,1,wiki lỗi NTG,3,Windows,12,WordPress,43,Write-up,11,XSS,16,Yahoo,1,yeah1offer,1,youtube,11,
ltr
item
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí: Giới thiệu về điều tra thông tin số – Phần 1
Giới thiệu về điều tra thông tin số – Phần 1
http://securitydaily.net/wp-content/uploads/2017/04/1-1-250x99.png
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí
https://www.nhuttruong.com/2017/05/gioi-thieu-ve-ieu-tra-thong-tin-so-phan.html
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/2017/05/gioi-thieu-ve-ieu-tra-thong-tin-so-phan.html
true
7607280272436897486
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content